A A
Podstawowe informacje o ILCE CEFR Exam System™
Powody, dla których warto wybrać ILCE

Idea powstania systemu egzaminacyjnego ILCE wywodzi się z Japonii.

 

System egzaminacyjny ILCE obejmuje egzaminy z 9 języków: angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, japońskiego, koreańskiego i
chińskiego.

 

Egzaminy ILCE są tworzone przez zespoły uznanych specjalistów z różnych państw w
oparciu o najwyższe standardy jakości.

Przy tworzeniu zadań egzaminacyjnych stosujemy metody i analizy takie jak: Rascha, statystyczną
i psychometryczną. Cyklicznie sprawdzamy i analizujemy SEM.
Przed oddaniem do użytku każda wersja egzaminu ILCE przechodzi kilkukrotny proces weryfikacji
zwłaszcza pod kątem jej zgodności z poziomami CEFR
(CEFR – Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) - odpowiednio: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Jedną z wielu cech znacznie wyróżniających system egzaminacyjny ILCE od konkurencyjnych testów i
egzaminów językowych jest wprowadzenie specjalnych wersji egzaminów sprawdzających biegłość
językową również na dodatkowych poziomach CEFR - odpowiednio:
0+, A2+, B1+, B2+, C1+.

W ILCE stosujemy proces ciągłego doskonalenia jakości (cykl Deminga), co powoduje, że w
określonych odstępach czasowych wszystkie egzaminy ILCE sprawdzamy
, aby upewnić się,
że odpowiadają one potrzebom różnego typu podmiotów oraz odzwierciedlają najnowsze badania nad
uczeniem się i ocenianiem poziomu biegłości języków obcych. W przypadku wystąpienia
uzasadnionych potrzeb dokonujemy ich aktualizacji.

Nasze międzynarodowe zespoły ekspertów obejmują:
- autorów różnego typu materiałów służących do skutecznej nauki języków obcych,
- specjalistów stale doskonalących system CEFR,
- tłumaczy przysięgłych,
- jak również specjalistów z innych branż.
Nad całością działań czuwa zespół ds. kompleksowego zarządzania wysoką jakością w
oparciu o najlepsze rozwiązania z zakresu TQM.

W naszych działaniach kierujemy się również wartościami, zasadami i zaleceniami
propagowanymi przez Radę Europy oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

System oraz egzaminy ILCE zapewniają i cechują się:

 • elastycznością,
 • nowoczesnością i rozwojowością,
 • praktycznością,
 • globalną standaryzacją,
 • trafnością,
 • rzetelnością,
 • realizacją wytycznych i zaleceń systemu CEFR,
 • wpływaniem na wzrost motywacji do ukierunkowanej nauki języków obcych,
 • obiektywnością,
 • uczciwością i brakiem dyskryminacji,
 • możliwością skorelowania z innymi stosowanymi na świecie skalami biegłości językowej,
 • nastawieniem na sprawdzanie najbardziej praktycznej i najważniejszej funkcji w
  znajomości języków obcych – komunikatywności.

 

Do najważniejszych cech systemu egzaminacyjnego ILCE należy elastyczność oraz szybkie
odpowiadanie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Elastyczność systemu ILCE m.in.
umożliwia właściwy dobór egzaminu
sprawdzającego biegłość językową zgodnie z sytuacją
edukacyjną, z założonymi celami edukacyjnymi oraz przy uwzględnieniu potrzeb i
możliwości kandydatów.

Wszystkie egzaminy ILCE zostały opracowane w taki sposób, aby odzwierciedlały zasadę
działania stosowaną przez CEFR
, która definiuje użytkowników języka jako aktorów
społecznych, którzy muszą wykonywać zadania
(nie tylko językowe) w danych okolicznościach,
środowisku oraz w określonej sferze działania (prywatnej, publicznej, zawodowej lub podczas nauki).

 

Stosowane w ILCE standardy wysokiej jakości i kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
gwarantuje jakość
procedur projektowania egzaminów, produkcji, dystrybucji, zarządzania
zasobami oraz zarządzania operacyjnego i komercyjnego.

Materiały egzaminacyjne dostarczane są do Autoryzowanych Centrów Egzaminacyjnych w sposób
zapewniający ich bezpieczny transport oraz dotarcie na miejsce na czas i w należytym stanie.
Przeprowadzanie egzaminu zabezpieczane jest odpowiednim systemem komunikacji awaryjnej. 
Procedury przeprowadzania egzaminów uwzględniają zdających o specjalnych potrzebach
(niepełnosprawnych).

Administracja egzaminów ILCE jest prosta, szybka i klarowna.

Terminy egzaminów ILCE ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie i w zależności od
potrzeb.

Egzaminy ILCE są dla zdających bardzo przyjazne (kolejna cecha wyróżniająca w stosunku
do konkurencyjnych egzaminów i testów).

 

Certyfikaty ILCE CEFR Exam System ™ są: + prestiżowe,

                                                                      + światowe,

                                                                      + ważne bezterminowo.

Na certyfikacie jest podany m.in. uzyskany przez zdającego poziom zaawansowania CEFR.

 

 

Jako Centrum Egzaminacyjne ILCE Państwa organizacja zyskuje m.in.:

- większą rozpoznawalność i wyróżnienie się na lokalnym rynku,

- rozszerzenie oferty,

- zdobycie nowych klientów,

- nowe skuteczne rozwiązania.

 

Egzaminy ILCE pomagają organizacjom z I, II i III sektora działalności społeczno - gospodarczej w
skuteczniejszym zarządzaniu edukacją językową
. Pomagają im również w realizacji
wyznaczonych celów.

Egzaminy ILCE mogą służyć do weryfikacji kompetencji językowych w celu ich certyfikowania,
stworzenia systemu motywacji, kontroli
nad szkoleniami językowymi i kompetencjami
językowymi wykorzystywanymi w miejscu pracy.

 

Przykładowe korzyści wynikające z zastosowania egzaminów ILCE w organizacjach m.in.:

dzięki mierzeniu efektywności szkoleń językowych dochodzi do oszczędności czasu i 
    środków przeznaczanych na szkolenia
[wspieranie zwrotu z inwestycji (ROI) w szkolenia
    prowadzone w organizacji],

► następuje wzrost motywacji do właściwie ukierunkowanej i zaplanowanej nauki,

► dochodzi do licznych ułatwień podczas rekrutacji,

► zachodzi skuteczniejszy dobór pracowników do różnego typu zespołów projektowych,

► następuje właściwa identyfikacja pracowników, którzy mają luki kompetencyjne w 
    zakresie znajomości języka obcego,

► dodatkowe wspomaganie przy opracowywaniu ścieżek rozwoju kadry pracowniczej,

wspieranie w zarządzaniu międzynarodową mobilnością pracowników,

► wprowadzenie jednolitego i niezależnego systemu (standardu) oceny szkoleń
    językowych w całej organizacji (w obrębie jednego bądź wielu krajów).

 

Coraz więcej uczelni wyższych uznaje wyniki międzynarodowych egzaminów językowych jako
alternatywę
dla egzaminów na zaliczenie lektoratu lub wymaga przy prowadzeniu rekrutacji
studentów
potwierdzenia znajomości języka obcego uznanym międzynarodowym certyfikatem.

Uczelnie na całym świecie, chcąc otworzyć swoim studentom drzwi do międzynarodowej
kariery zawodowej
, decydują się na przeprowadzanie uznanych egzaminów językowych w swoich
murach jako autoryzowane centra egzaminacyjne.

 

Egzaminy ILCE mogą służyć również pomocą osobom prywatnym, które chcą ocenić swoją
biegłość językową z powodów osobistych, migracji, naukowych lub zawodowych.

 

Zapraszamy do współpracy przy rozwoju ILCE CEFR Exam System™!
                                       Zespół ILCE

 

Oferta współpracy.    Dołącz do nas i zostań Partnerem ILCE!

Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy