A A
MISJA WIZJA WARTOŚCI ILCE


Misją ILCE jest:

- spełnianie potrzeb i oczekiwań różnego typu podmiotów na całym świecie na najlepiej 

  dopasowane narzędzia (egzaminy, testy) służące do oceny (walidacji) poziomu biegłości 
 
  językowej oraz ewentualnie jego certyfikowanie,

- korzystne wpływanie na trafniejsze oraz skuteczniejsze uczenie się i nauczanie języków 

  obcych przed i powalidacyjne.

 

Egzaminy ILCE m.in. poprzez uwzględnianie i dopasowanie do sytuacji edukacyjnej, oprócz
ewentualnego certyfikowania poziomu biegłości językowej – wzmacniają motywację i 
świadomość językową uczących się. Wspierają ich również
w wykorzystywaniu własnych 
atutów i rozpoznawaniu swoich słabych stron – a przez to w skuteczniejszym zarządzaniu
własnym uczeniem się. Pomagają
również organizacjom z I, II i III sektora działalności
społeczno - gospodarczej w skuteczniejszym zarządzaniu edukacją językową.

 

ILCE CEFR Exam System realizuje społeczną wizję CEFR.

 

ILCE popiera zasady ONZ oraz Rady Europy dotyczące nauki języków obcych w celach:

- zwiększenia wzajemnej wiedzy i zrozumienia,

- zwiększenia ilości i jakości współpracy międzynarodowej,

- ułatwiania swobodnego przepływu osób i pomysłów,

- zwalczania uprzedzeń i nietolerancji wobec narodów różnych języków i kultur.

 

Zadaniami ILCE opartymi na naszych wartościach są m.in:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy i wzajemnego zrozumienia,
  • wspieranie uczciwego postępowania i profesjonalnej obsługi,
  • zachęcanie ludzi do rozwoju osobistego i zawodowego.
Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy