A A
PRAKTYCZNE INFORMACJE FAQ najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto zdawać egzamin i zdobyć certyfikat ILCE?

Międzynarodowe certyfikaty językowe ILCE CEFR Exam System
podnoszą notowania na globalnym rynku pracy
i znacznie zwiększają szanse ich posiadaczy
- będąc jednocześnie efektywnym rozwiązaniem dla wszelkich organizacji.

Certyfikat ILCE jest powszechnie uznawanym dokumentem potwierdzającym uzyskany
poziom biegłości językowej w oparciu o międzynarodowy system CEFR w organizacjach
funkcjonujących w 3 sektorach działalności społeczno – gospodarczej i działających na
terenie wielu krajów z całego świata.

 

Współcześnie znajomość języka obcego potwierdzona międzynarodowym certyfikatem jest m.in.
niezbędna w karierze zawodowej czy też w otwarciu drzwi do zagranicznych uczelni.

Zdawanie odpowiedniego egzaminu językowego jest również kluczowym elementem mającym wpływ
na wzmocnienie motywacji do skutecznej nauki języka obcego.

Egzaminy ILCE CEFR Exam System uznawane przez tysiące organizacji na całym świecie, są
dopasowane do indywidualnych potrzeb:
- kandydatów,
- pracodawców,
- uczelni,
- różnego typu projektów językowych,
- organizacji szkoleniowych,
- centr egzaminujących znajomość języka obcego
  dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka zgodnie i w oparciu
  o najpopularniejszy system CEFR.

Egzaminy ILCE umożliwiają m.in:
• uzyskanie kompetencji umożliwiających zmianę stanowiska lub awans w organizacji,
• cenne wzbogacenie CV,
• weryfikację bieżącego poziomu biegłości języka obcego,
• monitorowanie postępów w nauce języka obcego,
• ustanowienie celów w nauce języka,
• wzrost motywacji do efektywnej nauki języka obcego.

Jakiego typu zadania występują na egzaminie pisemnym?

Na co jest zwracana uwaga podczas oceniania egzaminu pisemnego?

Czas trwania egzaminu pisemnego jak również ilość zadań egzaminacyjnych jest uzależniona od
wersji i rodzaju wybranego egzaminu ILCE. Najkrótszy egzamin pisemny ILCE trwa 40 min.

 

Podczas egzaminu pisemnego w zależności od poziomu zaawansowania występują najczęściej
następujące zadania egzaminacyjne (obejmujące sferę prywatną, publiczną, zawodową bądź
związaną z edukacją):

  • przy rozumieniu tekstów pisanych:

- rozróżnianie informacji dotyczących spraw życia codziennego i innych tematów bliskich zdającemu
  egzamin (wybór odpowiedzi spośród 2, 3 lub 4 opcji),
- rozumienie ogłoszeń, zawiadomień, znaków, etykiet bądź tablic informacyjnych (połączenie zdań
  lub obrazków z właściwą informacją),
- określanie głównej myśli tekstu i znajdowanie szczegółowych informacji w tekście (wybór
  odpowiedzi na pytania do tekstu spośród 2, 3 bądź 4 opcji odpowiedzi do każdego pytania),
- wyszukiwanie potrzebnych informacji w materiałach informacyjnych (wybór odpowiedzi spośród 2,
  3 lub 4 opcji),
- rozumienie w zakresie intencji, informacji czy też uczuć (wybór odpowiedzi na pytania do tekstu
  spośród 2, 3 lub 4 opcji odpowiedzi do każdego pytania),
- wyszukiwanie określonych informacji, określanie nastawienia i opinii w ramach szczegółowego
  rozumienia tekstu (połączenie informacji z tekstem, w którym dana informacja się pojawia),
- rozumienie znaczenia na podstawie kontekstu oraz rozpoznawanie związków pomiędzy
  poszczególnymi częściami tekstu (wybór odpowiedzi na pytania do tekstu spośród 3 lub 4 opcji
  odpowiedzi do każdego pytania),

  • przy rozumieniu ze słuchu:

- rozpoznawanie kluczowych słów w ramach informacji (wybór odpowiedzi spośród 2, 3 lub 4 opcji),
- zrozumienie i interpretacja szczegółów tekstu (wybór odpowiedzi prawda lub fałsz),
- zrozumienie i interpretacja najważniejszych treści, nastawienia i opinii nadawcy (wybór odpowiedzi
  na pytania do nagrania spośród 3 lub 4 opcji odpowiedzi do każdego pytania),
- określenie kontekstu sytuacyjnego lub głównej myśli tekstu lub funkcji komunikacyjnej (wybór
  odpowiedzi na pytania dotyczące treści nagrania spośród 2, 3 lub 4 opcji odpowiedzi do każdego
  pytania),
- określenie i interpretacja głównej myśli wypowiedzi, najważniejszych treści i szczegółów
  wypowiedzi, określenie nastawienia i opinii nadawcy (wybór odpowiedzi na pytania do nagrania
  spośród 3 lub 4 opcji odpowiedzi do każdego pytania),

  • przy tworzeniu wypowiedzi pisemnej:

- wyrażenie ogólnych lub szczegółowych treści przedstawionych w tekście (napisanie krótkiego
  tekstu nawiązującego do zadania egzaminacyjnego),
- wyrażenie ogólnych lub szczegółowych treści w odniesieniu do tekstu lub punktów w tekście
  (napisanie tekstu zawierającego np. wyjaśnienia czy też opisy),
- tworzenie wypowiedzi w celu przekazania informacji (napisanie artykułu, listu, recenzji lub raportu
  zawierającego np. wyjaśnienia, opisy czy też porównania),
- tworzenie wypowiedzi o funkcji perswazyjnej (napisanie artykułu, listu, recenzji lub raportu
  zawierającego wyjaśnienia, opisy, porównania, uzasadnienia czy też opinie egzaminowanego).

 

W ILCE w zakresie oceniania egzaminu pisemnego stosuje się dwa kryteria tj. kryterium
„komunikacja” i „język”.

W kryterium „komunikacja” ocenie jest poddawana umiejętność przekazania treści określonych w
poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego. Na ocenę komunikacji składają się następujące
zagadnienia:
- w jakim stopniu egzaminowany rozwinął elementy z polecenia, do których się odnosił,
- czy styl wypowiedzi odpowiada jej celowi i adresatowi,
- do ilu elementów z polecenia zdający odniósł się w sposób jednoznaczny.

W kryterium „język” ocenia się, jakiemu poziomowi w skali CEFR odpowiadają: wykorzystane
słownictwo, organizacja tekstu i poprawność językowa oraz czy są one wystarczające do realizacji
danego zadania egzaminacyjnego. Język pracy egzaminowanego jest oceniany na poziomie:
- poprawności językowej,
- logiki i spójności wypowiedzi,
- zakresu wykorzystanych środków językowych.

Na co jest zwracana uwaga przy ocenianiu wypowiedzi kandydata podczas egzaminu ustnego?

Ile czasu trwa egzamin ustny dla jednego kandydata oraz ile jest zadań egzaminacyjnych?

Podczas egzaminu ustnego ocenianiu podlega:
- zakres i łatwość komunikacji interakcyjnej (łatwość zabierania głosu i utrzymywania udziału w
  rozmowie),
- płynność wypowiedzi,
- adekwatność wypowiedzi do zadania (precyzja i spójność),
- zakres i poprawność słownictwa,
- zakres i poprawność gramatyczna,
- poprawność wymowy.

Czas trwania egzaminu ustnego dla 1 osoby jak również ilość zadań egzaminacyjnych jest
uzależniona od wersji i rodzaju wybranego egzaminu ILCE.

Egzamin ustny trwa od 12 do 35 minut.

Najczęściej egzamin ustny składa się z trzech części i w każdej z tych części jest 1,2 lub 3 zadania
egzaminacyjne (krótsze lub dłuższe).

Ile kosztuje egzamin ILCE?

Cena za egzamin ILCE jest różna w zależności od kraju, w którym się go zdaje.

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielu czynników np. takich jak:
- ilości osób zdających ten sam egzamin w tym samym terminie i miejscu,
- wersji i rodzaju wybranego egzaminu,
- kosztów dodatkowych związanych z osobami, które przeprowadzają egzamin czy też związanych z
  pomieszczeniem/-ami, w których ma odbyć się egzamin zgodnie z regulaminem egzaminacyjnym,
- terminu w jakim mają być wyniki z egzaminu, 
  itd.

Przykładowe ceny za egzamin z I grupy wyboru danego języka przy minimum 5 osobach zdających:
ILCE ENGLISH C1 CEFR – 109 Euro,
ILCE GERMAN C1 CEFR – 109 Euro,
ILCE SPANISH B1 / B2 CEFR – 105 Euro.

Czy wyniki z egzaminu ILCE bądź certyfikat ILCE mają jakieś terminy ważności?

Wyniki z egzaminu ILCE jak również certyfikat potwierdzający te wyniki mają ważność
bezterminową.

Dla jakiej kategorii wiekowej są przeznaczone egzaminy ILCE

Egzaminy ILCE są przeznaczone dla osób od 16 roku życia.

Jaki zakres tematyczny obejmują egzaminy ILCE z wyjątkiem egzaminów sektorowych i branżowych z III grupy wyboru?

Egzaminy ILCE z I i II grupy wyboru (z wyjątkiem egzaminów sektorowych i branżowych z III grupy
wyboru) zakresem tematycznym obejmują 4 sfery życia tj.:

  • prywatnego,
  • publicznego,
  • pracy,
  • nauki (edukacji).

W/w sfery życia obejmują: obszary tematyczne, czynności, zdarzenia, lokalizacje (miejsca,
instytucje), teksty, osoby oraz przedmioty.

Sfera życia prywatnego obejmuje następujące obszary tematyczne, w szczególności:
- życie codzienne,
- podstawowa wiedza w zakresie nazw (np.: państw, miast, narodowości, kolorów, liczb, dni
  tygodnia, miesięcy, czasu, pogody, odzieży, informacji personalnych),
- zdrowie,
- podróż (przemieszczanie się),
- zwiedzanie,
- sytuacje awaryjne,
- życie towarzyskie (ludzie),
- kontakty osobiste w tym na odległość,
- media i wydarzenia kulturalne.

Sfera życia publicznego obejmuje następujące obszary tematyczne, w szczególności:
- sprawy urzędowe,
- wystąpienia.

Sfera życia związanego z pracą (ogólnie) obejmuje następujące obszary tematyczne, w
szczególności:
- zebrania, spotkania, seminaria,
- usługi związane z wykonywaną pracą,
- korespondencja,
- telefonowanie,
- oficjalne prezentacje i pokazy,
- opracowania,
- informacje ogólnie dostępne,
- instrukcje i wytyczne.

Sfera życia związanego z nauką (edukacją) obejmuje następujące obszary tematyczne w
szczególności:
- wykłady, wystąpienia, prezentacje i pokazy,
- seminaria i ćwiczenia,
- podręczniki, artykuły itp.,
- praca ze źródłami,
- organizacja nauki,
- sprawozdania i rozprawki.

Ile godzin nauki potrzeba do osiągnięcia poziomu biegłości
językowej wg CEFR tj.: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2?

ILCE po przeprowadzeniu badań i analiz obejmujących naukę języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego bądź rosyjskiego przez osoby dorosłe wykazujące
odpowiednią motywację - sugeruje następujący wymiar godzinowy nauki potrzebny do osiągnięcia
określonego poziomu biegłości językowej wg CEFR:

Czy do egzaminów ILCE może podejść osoba niepełnosprawna?

Tak. Na życzenie klienta ILCE może zapewnić dodatkowe udogodnienia np.:

- duży druk w materiałach egzaminacyjnych,
- osoba czytająca teksty,
- osoba spisująca bądź nagrywająca odpowiedzi,
- zapis w książkach egzaminacyjnych alfabetem Braille'a (dotyczy tylko wybranych
  egzaminów ILCE),
- wydłużenie czasu trwania egzaminu.

O potrzebie zapewnienia dodatkowych udogodnień podczas egzaminu ILCE należy zwrócić się do ILCE bądź do lokalnego centrum egzaminacyjnego na 35 dni przed planowaną datą egzaminu.

Co należy zabrać ze sobą na egzamin?

Na egzamin ILCE należy zabrać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ołówek i gumkę
do wycierania.

Jaki jest wymagany dokument w celu potwierdzenia tożsamości
kandydata?

ILCE akceptuje następujące ważne w dniu egzaminu dowody tożsamości celem potwierdzenia
tożsamości kandydata:

• dowód osobisty ze zdjęciem i podpisem,
• paszport ze zdjęciem i podpisem,
• prawo jazdy ze zdjęciem i podpisem,
• dokument tymczasowy ze zdjęciem i podpisem wydany przez władze danego kraju,
• książeczka wojskowa ze zdjęciem i podpisem,
• legitymacja studencka bądź uczniowska ze zdjęciem i podpisem.

Dlaczego w ILCE CEFR Exam System wymaga się, aby zdający
podczas egzaminów korzystali tylko z ołówków?

Ponieważ jest to podstawowy wymóg standardu branżowego, ustanowionego przez
producentów skanerów optycznych stosowanych do odczytywania kart odpowiedzi.

Czy podczas egzaminu ILCE można korzystać ze słownika?

Podczas egzaminu ILCE nie wolno korzystać ze słownika.

Czy przed podejściem do egzaminu ILCE konieczny jest kurs
przygotowujący?

Do egzaminów ILCE można przystąpić bez konieczności udziałów w specjalnych kursach
przygotowujących. Oczywiście niektóre organizacje oferują kursy, które pozwalają skupić się na
rozwijaniu praktycznych umiejętności językowych w oparciu o CEFR dzięki którym można dużo
skuteczniej przygotować się do któregoś z egzaminów ILCE.

Czy za błędne odpowiedzi odejmuje się punkty?

W egzaminach ILCE punktowane są tylko poprawne odpowiedzi. Zawsze jest tylko jedna
poprawna odpowiedź. Nie ma punktów ujemnych za nieudzielenie odpowiedzi bądź udzielenie
odpowiedzi błędnej.

Copyright © 2012 by ILCE All rights reserved All trademarks are property of their respective owners Privacy policy Cookies policy